Privatumo politika

DUOMENŲ VALDYTOJAS                                                                                    

MB „Raidus“, įmonės kodas 304499863, buveinės adresas Vytauto per. 29-405, Kaunas., telefono numeris 8 678 40970, elektroninio pašto adresas info@raidus.lt, interneto svetainė www.raidus.lt.

VARTOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija,  apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Bendrovė – MB „Raidus“, įmonės kodas 304499863, buveinės adresas Vytauto per. 29-405, Kaunas.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas / prekes Bendrovei, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje, naudojasi Puslapis, arba kurio duomenis Bendrovei perduoda Klientas.

Puslapis –aplinka, kurioje Klientas, siekdamas gauti Pasiūlymą užregistruoja skolą ir gali gauti Pasiūlymą, sudaryti sutartį su Bendrove, sekti reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą, o Bendrovė pateikia Pasiūlymą. Puslapis veikia internete adresu www.raidus.lt.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Puslapis.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis galiojančią piniginę prievolę Klientui.

Teisinių paslaugų teikimas – skolų administravimo ir / arba skolų išieškojimo paslaugų teikimas Klientui sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Skolų išieškojimo paslaugos teikimas Kreditoriui – Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Skolų pirkimas iš Kreditoriaus – Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums naudojantis Puslapis, taip pat kaip Bendrovė tvarko, Skolininkų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta reikalavimo perleidimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite (sudarėte) su Bendrove.

Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Puslapyje užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, registruojasi Puslapyje. Asmens duomenų tvarkymo tikslai plačiau aprašyti žemiau.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Svetainėje viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies (taip pat ir kreditorių) teisėto intereso; kai siekiama įvykdyti  sutartį su Duomenų subjektu.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

Renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Bendrovė Asmens duomenis, renkamus Duomenų subjektams lankantis Svetainėje, susijusius su Svetainėje viešinamomis paslaugomis tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Asmens duomenis, pateikiamus Duomenų subjektų:

Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą, banko sąskaitos numerį. Pagrindas – sutarties su Duomenų subjektu sudarymas. Tikslas – įvertinti galimybę teikti paslaugas ir sudaryti sutartį su Klientu (fiziniu asmeniu), įskaitant Dokumentų rengimo paslaugos užsakymą.

Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento kopiją. Pagrindas – sutarties su Duomenų subjektu sudarymas. Tikslas – patvirtinti Kliento (fizinio asmens) tapatybę.

Duomenų subjekto deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, turimas turtas, jam taikomi areštai, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, vykdymo laikas. Asmens duomenys gali būti gaunami iš Valstybės įmonės Registrų centro, o būtent: Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Hipotekos registro, Turto areštų aktų registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei Testamentų registro; UAB „Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant nuostolių (žalos) išieškojimo galimybes. Pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas, kad būtų atlyginti dėl Kliento neteisėtų veiksmų (sukčiavimo ar galimo sukčiavimo) atsiradę nuostoliai (žala). Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti nuostolius (žalą).

Kliento juridinio asmens atstovo pareigas, vardą, pavardę, įgaliojimą patvirtinantį dokumentą. Pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas nustatyti asmens, su kuriuo sudaroma sutartis, atstovą. Tikslas – identifikuoti Klientą ir jo atstovą, įvertinti galimybę teikti paslaugas bei sudaryti sutartį su Klientu (juridiniu asmeniu), įskaitant Dokumentų rengimo paslaugos užsakymą.

Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą Bendrovė renka sudarytos sutarties vykdymo tikslais (įskaitant komunikaciją su klientu). Pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Tikslas – paslaugų teikimas.

Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol išieškoma skola ar sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą. Po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyti Asmens duomenys gaunami iki paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, duomenys saugomi 5 (penkis) metus.

Skolininkų Asmens duomenis, pateikiamus Klientų:

Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietės duomenis, šeiminę padėtį, turimą turtą, jam taikomus areštus, skolos dydį, būklę, pobūdį, įsiskolinimo datą, atsiskaitymo datą, duomenis iš registrų, skolos atsiradimą patvirtinančius dokumentus, teisinį pagrindą, iš kurio kilo įsipareigojimas mokėti, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, dengimo laikas, kredito istorija iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės. Pagrindas – teisėtas Kliento interesas atgauti skolą ir sutarties su Klientu dėl skolos atgavimo iš duomenų subjekto (skolininko) vykdymas, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį ir sutarties tarp kreditoriaus ir Duomenų subjekto (skolininko) vykdymas. Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti skolą / teikti paslaugas, sudarius sutartį su Klientu – skolos išieškojimas.

Skolininko vadovo vardas, pavardė, gimimo data. Pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas atgauti skolą, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą ir sutarties tarp kreditoriaus ir Skolininko vykdymas. Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti skolą / teikti paslaugas, sudarius sutartį su Klientu – skolos išieškojimas.

Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol išieškoma skola ar sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą. Po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyti Asmens duomenys gaunami iki paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, jeigu nesudaroma sutartis, duomenys saugomi 5 (penkis) metus.

Asmens duomenys gali būti gaunami ne tik tiesiogiai iš Jūsų ar Jūsų kreditoriaus (Bendrovės Kliento), bet ir iš tarpvalstybinio išieškojimo platformų, Valstybės įmonės Registrų centro, o būtent: Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Hipotekos registro, Turto areštų aktų registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei Testamentų registro; UAB “Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, Lietuvos Antstolių Rūmų, antstolių kontorų, viešai prieinamos informacijos, Jūsų skelbiamos socialiniuose tinkluose, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant skolos išieškojimo galimybes, paslaugų teikimui.

Klientų, skolininkų informavimo tikslu:

Siekdama efektyviai vykdyti skolų išieškojimo veiklą, t.y. informuoti skolininkus apie susidariusią skolą, pasikeitusį kreditorių ir kitas su tuo susijusias aplinkybes, Bendrovė naudoja automatizuotą trumpųjų tekstinių žinučių, skambučių ir elektroninių laiškų siuntimo programą, įdiegtą Bendrovės valdomose informacinėse sistemose. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties vykdymas. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: duomenų subjekto telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytoją.

Kiti tikslai:

Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir / ar teisės aktai. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo, Tačiau gali būti taikomas ir trumpesnis terminas. Jei Duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti Asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija ir kt.) , teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, tarpvalstybinio išieškojimo platformų (, trečiosios šalys, teikiančios pašto paslaugas, tvarkančios registrus.

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai ar pagalbiniai duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė savo deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Jeigu norite registruoti skolą Puslapyje, privalote pateikti savo elektroninį pašto adresą. Puslapyje Jūs suvedate savo Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, bei skolą įrodantį dokumentą, todėl tik Jūs esate atsakingas už šių Asmens duomenų teisingumą. Jūs galite bet kuriuo metu koreguoti ar papildyti Asmens duomenis.

 Mes neatsakome, jeigu Jūsų Asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Jūsų tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Jūsų Asmens duomenimis, dėl Jūsų paties kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šios Privatumo politikos, Bendrovės paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;

pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;

reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.

Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu info@raidus.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Puslapyje dienos.

Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Puslapyje.

Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje.

Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.